• Spelregels bij SVMM

  We respecteren elkaar. We respecteren de tegenstander. We respecteren de scheidsrechter. Dit betekent:

  1. We waarderen onze vrijwilligers, waaronder onze scheidsrechters, trainers, coaches, barpersoneel en leiders voor het werk dat ze doen voor SVMM in woord en daad.
  2. De scheidsrechter heeft gelijk, ook als hij geen gelijk heeft. Alleen de aanvoerder mag op een respectvolle wijze discussie met de scheidsrechter aangaan.
  3. Onze grensrechter is er ter ondersteuning van de scheidsrechter en niet als extra coach langs de lijn.
  4. Bij de senioren: als het qua sfeer past, kan je na afloop van de wedstrijd namens de club een drankje aanbieden aan het team van de tegenstander. Als het even kan drink je samen met de tegenstander een drankje. We delen immers dezelfde passie!
  5. Als er jeugd op het terrein is, wordt er op het hele terrein niet gerookt. Peuken ruim je zelf op.
  6. Je meldt je tijdig aan of af voor de wedstrijden en doet de afgesproken vrijwilligerstaken met een goed gemoed. Je betaalt je contributie zonder dralen.
  7. Als betaling van contributie moeilijk voor je is, kan daar in overleg met de penningmeester en op een vertrouwelijke manier een mouw aan gepast worden.
  8. We zijn zuinig op onze materialen, ruimen die goed op en zorgen dat deze compleet zijn (dit geldt onder meer voor de ballen).
  9. Hoewel we het niet kunnen verplichten, hechten we aan hygiëne en daarom stimuleren we het douchen na wedstrijden en trainingen. Daarbij zijn geen begeleiders aanwezig. We zorgen samen voor de goede sfeer bij SVMM. We hebben oog voor elkaar.
  10. Bij een voetbalclub komen verschillende mensen samen, hoe mooi is het om elkaar beter te leren kennen, snappen, waarderen en te ondersteunen.
  11. Als je klachten, opmerkingen of suggesties hebt, kan je je altijd bij een bestuurslid melden, wanneer gewenst kan je ook de vertrouwenspersoon benaderen. Dat is Paul van der Donk.
 • Meer afspraken bij SVMM

  Als vereniging doen wij er alles aan om onze leden, de vrijwilligers en de toeschouwers in een veilige omgeving plezier aan de voetbalsport te laten beleven. Wij kunnen dit niet alleen en hebben iedereen binnen de vereniging daarbij nodig! 
  Samen hebben wij de belangrijkste uitgangspunten van onze vereniging opgesteld.

  Bij SVMM hebben wij een strikt protocol van omgang met elkaar, de wijze waarop training wordt gegeven en hoe om te gaan bij vragen/opmerkingen. Dit is vastgelegd in de gedragscode.

  VERTROUWENSCONTACTPERSOON (VCP)
  De VCP is binnen de sportvereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag en hier met iemand over wil praten. De VCP is beschikbaar voor iedereen die opmerkingen of vragen heeft over seksuele intimidatie of die over een concreet incident een gesprek wil met SVMM. De VCP is er voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur, etc.
  De VCP voor SVMM is Paul van der Donck . Hij is bereikbaar via info@vanderdock.nl

  AANNAMEBELEID VRIJWILLIGERS
  Vrijwilligers die voor SVMM werkzaam willen zijn, worden altijd bevraagd in een kennismakingsgesprek. Dit gesprek is voor ons een serieuze aangelegenheid en wij vatten dit op als een sollicitatiegesprek naar een vertrouwenspositie.
  Heeft  SVMM een goed gevoel omtrent de persoon, dan vragen wij de vrijwilliger om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

  Een Verklaring Omtrent Gedrag is een verklaring waarbij het ministerie van Veiligheid en Justitie controleert of de aanvrager strafbare feiten heeft gepleegd die een risico vormen voor de functie waarvoor de verklaring wordt aangevraagd. Zo zal iemand die ooit veroordeeld is voor ontucht met minderjarigen geen VOG krijgen voor trainer/begeleider van een jeugdteam. Het feit dat iemand zo’n verklaring kan overleggen, betekent niet dat iemand nooit met Justitie in aanraking is geweest. Een VOG is een goede mogelijkheid om meer zekerheid te verkrijgen over het verleden van een nieuwe trainer, leider of verzorger. Zodra de VOG is verkregen, vragen wij de vrijwilliger om onze gedragsregels te ondertekenen en kan de vrijwilliger taken verrichten voor SVMM. 

  GEDRAGSREGELS
  De sportbonden in Nederland nemen gedragsregels serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Hieronder vindt u de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF en waaraan SVMM zich conformeert:

  1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
  2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
  3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
  4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
  5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
  6. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
  7. De begeleider zal tijdens trainingen, wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
  8. De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
  9. De begeleider zal de sporter geen materiële of  immateriële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
  10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
  11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.
  12. Wij zien jeugdigen als personen tot achttien jaar.
  13. Begeleiders betreden nooit alleen de kleedruimte waar jeugdigen zich op dat moment omkleden zonder aanwezigheid van een andere begeleider/ouder.